Browse Our Dictionary
T

trigeminal nerve

དབང་རྩ་གསུམ་མདོ་རིས། = ཆུ་རྩའམ་དབང་རྩ་ལྔ་པ་སྟེ། རྐན་གྱི་དཀྱིལ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕེ་མིག་སྣ་དང་རྣ་བ་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་པ་ལ་ཚོར་བ་འབྱིན་པ་དང་ཟ་མ་སོགས་ལྡད་པར་བྱེད་པའི་ཆུ་རྩ་གསུམ་མདོ་རིས་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།