Browse Our Dictionary
T

triple point

གསུམ་མཉམ་གནས། གསུམ་འཛོམས་གནས། = དངོས་རྫས་ཤིག་གི་སྲ་གཟུགས་དང༌། གཤེར་གཟུགས། རླངས་གཟུགས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ག་དོ་མཉམ་དུ་གནས་པའི་གནོན་ཤུགས་དང་དྲོད་ཚད།