Browse Our Dictionary
T

tripod

རྐང་གསུམ། = རྒྱང་ཤེལ་དང་པར་ཆས་སོགས་བརྟན་པོར་གནས་པར་བྱེད་པའི་ལྕགས་སམ་ཤིང་འགྱིག་ཅི་རིགས་ལས་བཟོས་ཤིང་། མཐོ་དམན་རྐྱོང་སྐུམ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཡོ་བྱད་རྐང་གསུམ་ཞིག