Browse Our Dictionary
T

trophy

བྱ་དགའ། གཟེངས་རྟགས། = རྒྱུན་ལྡན་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའམ་གཞན་ཡང་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་སོན་བྱུང་བར་སྤྲོད་པའི་བུམ་པ་དང༌། གཟེངས་རྟགས་ཕུབ་དབྱིབས་མ། གོ་བབས་རྟགས་མ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག