Browse Our Dictionary
T

troposphere

ཚ་འབྲི་གོ་ལ། རླུང་རིམ་དང་པོ། = སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཆགས་རིམ་ནང་གི་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ཏེ། སའི་གོ་ལ་ངོས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ནས་ ༢༠ བར་ཁྱབ་ཅིང༌། འདིའི་ནང་རླུང་གི་སྟུག་ཚད་མཐོ་བ་དང༌། ཇི་ཙམ་མཐོ་ཚད་འཕར་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཚ་དྲོད་དམའ་རུ་འགྲོ་བ་མ་ཟད་གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕལ་ཆེ་བ་འདིར་བྱུང་བ་ཡིན།