Browse Our Dictionary
T

trowel

སྦྱིལ་མོ། = རྩིག་ངོས་ལ་འཇིམ་ཞལ་ལམ་ཞལ་འདམ་དང༌། ཨར་འདམ་སོགས་བྱུག་ཅིང་བཟོ་ལྟ་དང་འཇམ་ཤ་འདོན་པར་བྱེད་པའི་ལྕགས་ལེབ་ཀྱི་ལག་ཆ་ཆུང་རིགས་ཡུ་བ་ཐུང་ངུ་ཅན་ཞིག