Browse Our Dictionary
T

true life story

མི་ཚེའི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།= རྟོག་བཟོའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།