Browse Our Dictionary
T

trueborn

སྐྱེ་ཁུངས་འཁྲུལ་མེད། = སྐྱེ་ས་སྐྱེ་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མིན་གྱི་དྭོགས་གཞི་མེད་པ།