Browse Our Dictionary
T

trusteeship council

འཚོ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། =རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འགྲོ་འདུག་གི་ཁེ་ཕན་གཙོ་བོའི་ནང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པའི་མངའ་ཁུལ་དོ་དམ་ལ་རོགས་ཕན་བྱེད་པར་ཆེད་འཛུགས་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ།