Browse Our Dictionary
T

twin paradox

མཚེ་མའི་འགལ་སྣང༌། = བྱེ་བྲག་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བྱུང་བའི་འགལ་འདུ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་མཚེ་ཕྲུག་གཉིས་ནས་གཅིག་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་གནས་ཡུན་རིང་གཞན་དེས་འོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་ཉེ་བའི་མྱུར་ཚད་ཅིག་བརྒྱུད་བཞིན་དུ་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའི་སྐར་མ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སླར་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་རང་སར་ལོག་པ་ཡིན་ན་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་མཚེ་ཕྲུག་དེ་སྐར་མར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་མཚེ་ཕྲུག་ལས་ལོ་ན་རྒན་པར་འགྱུར་ཚུལ།