Browse Our Dictionary
T

tyrannicide

༡། རྒྱལ་ངན་འགུམས་ལས། = བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་པོ་གསོད་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༢། རྒྱལ་ངན་འགུམས་མཁན། = བཙན་ཤེད་ཅན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་པོ་གསོད་མཁན།