Browse Our Dictionary
U

unclassified

གསང་བ་མིན་པའི། = ཡིག་ཆའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསང་རྒྱ་ཅན་ཏེ། སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མི་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི།