Browse Our Dictionary
U

unconstitutional

རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི། རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི། = ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གནང་བ་མེད་པའི།