Browse Our Dictionary
U

underemployed

ལས་ཀ་འདང་ངེས་མེད་པའི། = ལས་ཁུངས་ཁྲོད་ལས་དུས་ཆ་ཚང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལས་དུས་ཡུན་ཉུང་བར་བྱེད་མཁན་ནམ། ལས་ཀ་འདང་ངེས་ཤིག་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི།