Browse Our Dictionary
U

underground

༡། trans ས་འོག་མེ་འཁོར། = ས་འོག་མེ་འཁོར་གྱི་བགྲོད་ལམ་མ་ལག་ལྟ་བུ། ༢། pol གསང་བའི་ཚོགས་པ། = གཞུང་གི་ཁ་གཏད་དུ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའམ། ཡང་ན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས།