Browse Our Dictionary
U

underline

འོག་ཐིག་འཐེན་པ། = ཚིག་གམ་ཚིག་ཕྲེང་སོགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཐིག་ནག་འཐེན་པ། ཡང་ན་གནད་དོན་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་ཡིན་པར་སྟོན་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་ནན་བཤད་བྱེད་པ།