Browse Our Dictionary
U

undersigned

༡། གཤམ་མིང་པ། = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གེའམ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། མིང་རྟགས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི། = ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་སུ་ཞིག་གི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི།