Browse Our Dictionary
U

unearned income

ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་འབབ། = ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་གླ་འབབ་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཁར་དབང་དང་མ་རྩ་འདོན་འཇོག་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབོར།