Browse Our Dictionary
U

UNESCO

ཡུ་ནེསྐོ། = ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག