Browse Our Dictionary
U

unfriend

གྲོགས་འབྲེལ་གཅོད་པ། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་གྲོགས་པོའམ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་སའི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ།