Browse Our Dictionary
U

UNICEF

ཡུ་ནི་སེཕ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཛ་དྲག་ཐེབས་རྩ། = འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་མཐུན་འགྱུར་གྲོགས་དན་གནང་མཁན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག