Browse Our Dictionary
U

unified field theory

གཅིག་གྱུར་ཁྱབ་རའི་རྣམ་གཞག = ཉིང་རྡུལ་གྱི་ཤུགས་དང༌། གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། འཐེན་ཤུགས་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྟོས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་རྣམ་གཞག