Browse Our Dictionary
U

Universal Declaration of Human Rights

(རྒྱལ་སྤྱིའི་)འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས། = འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ལྡན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་ཆ་ཞིག