Browse Our Dictionary
U

universal

༡། ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚོགས་པ་བྱེ་བྲག་གམ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱིས་བྱས་པའམ་ཐམས་ཅད་དེར་གཏོགས་པའི།