Browse Our Dictionary
U

unparliamentary

ཚོགས་པར་དབྱུང་མི་རུང་བའི། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི། = གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའམ་ཁས་ལེན་བྱ་མི་རུང་བའི་བྱ་སྤྱོད་དམ་གཏམ་བཤད་ལྟ་བུ།