Browse Our Dictionary
U

unprecedented

སྔར་མ་བྱུང་བའི། སྔ་ན་མ་གྲགས་པའི། = བྱེད་ལས་སམ་གནས་སྟངས་གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མ་མྱོང་བའམ་མཚན་གཞི་མེད་པའི།