Browse Our Dictionary
U

unqualified

༡། མི་རན་པ། འོས་ཆོས་མི་ཚང་བའི། = ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་གང་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཉམས་མྱོང། ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལེགས་པར་མི་ལྡན་པའམ་མ་ལོངས་པའི། ༢། ཚད་བཟུང་མེད་པའི། = གང་ཞིག་གི་ཞན་ཆ་ཚད་མེད་པའམ་ཚད་བཟུང་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་པའི།