Browse Our Dictionary
U

unrealizable

༡། adm དོན་དུ་མི་འཁྱོལ་བའི། = རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་དུ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི། ༢། phil རྟོགས་མཐའ་བྲལ་བའི། = གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་གོ་དོན་སོགས་ལེགས་པར་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི།