Browse Our Dictionary
U

unrecorded

ཟིན་ཐོར་མ་འཁོད་པའི། ཡིག་ཐོག་མ་འཁོད་པའི། = འདས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་དེབ་བམ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཐོ་འགོད་མ་བྱས་པའི།