Browse Our Dictionary
U

unsafe

༡། adm ཉེན་ཁ་ཅན། = གཞི་གང་ཞིག་ལས་རང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའམ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི། ༢། law ནོར་བ་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད། = བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་སྲིད་པའི་དན་རྟགས་ལྟ་བུར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཁྲིམས་ཐོག་གི་ཐག་གཅོད།