Browse Our Dictionary
U

unshakeable

གཡོ་བ་མེད་པའི།= བསམ་ཚུལ་དང་། ཚོར་སྣང་ཡིད་ཆེས་སོགས་བརྟན་པོར་གནས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན།