Browse Our Dictionary
U

unworthy

མི་འོས་པའི། འོས་བབས་མེད་པའི། = དམིགས་བསལ་གཞན་གྱི་གུས་ཞབས་སོགས་ཐོབ་ཏུ་འོས་པ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་མི་ལྡན་པའམ་མེད་པའི།