Browse Our Dictionary
U

unwritten constitution

ཡིག་ཐོག་མ་བཀོད་པའི་རྩ་ཁྲིམས། = ལམ་ལུགས་དང་སྔོན་བྱུང་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དང་། ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གསལ་བར་གཙོ་བོ་གཞི་འཛིན་པ་ལས། ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་ཐོག་གཅིག་རྐྱང་བཀོད་མེད་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཤིག