Browse Our Dictionary
U

up to date

༡། ད་ལྟའི་བར་གྱི། = ད་ལྟའི་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད་པའམ་ལྡན་པའི། ༢། དུས་མཐུན་གྱི། = དེང་དུས་གོས་ལོག་གི་དཔེ་གསར་དང་དེའི་འགྲོ་སྟངས་སོགས་གང་ཞིག་གི་ཐད་ཆ་ཚང་རྒྱུས་མངའ་ལོན་པའམ་གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི།