Browse Our Dictionary
U

upgrade

༡། mech ཤུགས་ཚད་སྤོར་བ། = འཕྲུལ་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གི་ཚད་གཞི་སོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ༢། adm གནས་རིམ་སྤོར་བ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་གོ་གནས་སམ་ལས་ཀའི་གནས་བབས་སྤོར་བའམ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།