Browse Our Dictionary
U

urbanization

གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བ། = སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་སོགས་དོར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་གནས་སྤོས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་མམ་བྱ་གཞག