Browse Our Dictionary
U

ureter

རྒྱུ་གྲོག གཅིན་འདྲེན་སྦུ་གུ། = མཁལ་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་ལྒང་པ་ལ་ཟུག་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་མ་དྲི་ཆུ་རྒྱུ་བའི་ལམ་རྩ་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་མིང།