Browse Our Dictionary
U

user’s guide

བེད་སྤྱོད་ལམ་སྟོན། =ཅ་དངོས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་པོས་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་གཏོང་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་ཆེད་དུ་ཚོང་ཤག་པར་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྒྱུས་སྟོན།