Browse Our Dictionary
U

uterine fibroids

མངལ་སྐྲན་ཧྲེམ་པོ། = མངལ་གྱི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཆགས་པའི་འཇམ་འདྲེད་ཤ་གྲིམ་དང་མངལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་སྐྲན་འདྲིལ་བའི་ནད་ཅིག