Browse Our Dictionary
V

vacate

སྟོང་པ་བཟོ་བ། = གནས་དེར་ཡོད་མཁན་དེ་ཐོན་ཏེ་དེ་ཉིད་སྟོང་པ་འདོན་པ། ༢། law ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྩིས་མེད་དམ་ནུས་མེད། ཡང་ན་མེད་པར་བཟོ་བ།