Browse Our Dictionary
V

vacation

༡། ལས་མཚམས། = ངལ་གསོ་བའམ། འགྲུལ་བཞུད། དེ་བཞིན་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདའ་བའི་དུས་ཡུན། ༢། གུང་སེང༌། = ཁྲིམས་ཁང་དང༌། སློབ་གྲྭ། དེ་བཞིན་རྣམ་ཀུན་གྱི་ལས་དོན་གཞན་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་གསལ་གནས་སྐབས་རིང་ལས་མཚམས་ཀྱི་དུས་སྐབས།