Browse Our Dictionary
V

value

༡། རིན་ཐང༌། = གང་ཞིག་དང་དོ་མཉམ་པའི་ཚོང་ཟོག་གམ། ཞབས་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་བརྗེ་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྐོར་ཐང་གི་ཚད། ༢། ཐང་གཞི། = ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་གང་ཞིག་ལ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད།