Browse Our Dictionary
V

vaporizer

རླངས་སྒྱུར་ཡོ་ཆས།= སྨན་བཅོས་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་རྔུབ་འཐེན་དགོས་པའི་སྨན་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རླངས་པའི་རྣམ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བར་བཀོལ་བའི་མཁོ་བྱད་ཅིག