Browse Our Dictionary
V

vendetta

༡། མཐོ་འཚམ་པ། = གང་ཟག་ཅིག་གམ། སྡེ་ཁག་ཅིག་གིས་རང་གི་ཁ་གཏད་ཅིག་ལ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་ནས་གནོད་སྐྱེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ༢། འཁོན་རྩོད། = སྔར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གམ། སྡེ་ཁག་གཉིས་དབར་བྱུང་བའི་དྲག་པོའི་རྩོད་པ་ཞིག