Browse Our Dictionary
V

ventricle

༡། ཀླད་ཤག = རྒྱུངས་པའི་སྒལ་ཁུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་ཆུ་འཛིན་པའི་ཀླད་ཤག་བཞི་ལས་གང་རུང་ཅིག་གི་མིང༌། ༢། སྙིང་གི་ཁོག་ཆུང༌། སྙིང་ཤག་ཆུང་བ། = ཁོག་ཆེན་ནས་ཁྲག་ཚུར་ལེན་དང་ཁྲག་རྩར་ཕར་གཏོང་བྱེད་པའི་སྙིང་གི་ཁོག་ཆུང་གང་རུང་ཞིག་གི་མིང༌།