Browse Our Dictionary
V

vested right

ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་ཐོབ་ཐང༌། = སྤྱིར་གང་ཟག་སྒེར་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཕམ་ཉེས་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང༌། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཁག་ཐེག་དང་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང༌།