Browse Our Dictionary
V

vestibular organ

སྦུག་ལྡན་དབང་པོ། = འདྲེན་ལམ་མམ། སྦུ་གུ་གཞན་ལ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་སྒོའི་ཚུལ་འཛིན་པའི་ལུས་པོའི་ནང་གི་འདྲེན་ལམ་མམ་སྦུ་གུ་ཞིག