Browse Our Dictionary
V

veto power

ཝི་ཊོ་དབང་ཆ། དགག་བྱའི་དབང་ཆ། = གཞུང་གཅིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཁང་ཞིག་ལ་མངའ་བའི་ལྷན་ཁང་གཞན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་འདོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྔ་འཕྲོས་སམ། གཏན་དུ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་དབང་ཆ།