Browse Our Dictionary
V

viaduct

གཞུ་ཟམ། = ཀ་བས་བསྐྱོར་བའི་གཞུ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་བསྟར་ཆགས་སུ་བྱས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟམ་པ་སྟེ། ལུང་གཤོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་གཏོད་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།