Browse Our Dictionary
V

vice president

adm,pol ༡། སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ། = རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་སྲིད་འཛིན་མེད་སྐབས་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་དགོས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་འོག་མར་གནས་པའི་གང་ཟག ༢། ཚོགས་གཞོན། = ཚོགས་པའམ་ཀམ་པ་ཎི་གང་ཞིག་གི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་སམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག